perjantai 17. huhtikuuta 2009

Portaanpään kristillisen opiston missio, arvot ja oppimiskulttuuri

Portaanpään missio on sivistyksen levittäminen

Portaanpään arvot ovat perimmäisten kysymysten lähestyminen etsivässä hengessä, sivistys, ihmisarvo, nöyryys, yksinkertaisuus, ystävyys, kauneus, maanläheisyys ja yhteiskunnallinen aktiivisuus.


Portaanpäällä on kaksi aatteellista taustaa, jotka värittävät opiston arvomaailman ja siitä seuraavan toimintakulttuurin luonnetta.

Aatetaustoista ensimmäinen on herännäisyys, Suomen ev. lut. kirkon sisäinen liike. Herännäisyyden korostuksia ovat perimmäisiin kysymyksiin liittyvän etsimisen ja nöyryyden ajatus, yksinkertainen elämäntapa, ystävyys sekä yhteiskunnallisen aktiivisuuden arvostaminen.

Toinen tausta on kansanopistoaate. Se korostaa sivistyksen itseisarvoista luonnetta sekä kasvatuksen kokonaisvaltaisuutta koulutuksen sisäoppilaitosmuotoisuutta painottaen. Jälkimmäiseen liittyy niin sanottu internaattipedagogiikka. Se käsittää kaiken oppilaitokseen liittyvän toiminnan selkeästi määriteltyjä opetustilanteita laajemmin sivistykselliseksi ja kasvatukselliseksi toiminnaksi.

Opiston yleisenä sivistyksellisenä tavoitteena on, että sen opettajat ja oppilaat oppivat yhdessä käsittämään todellisuutta ja elämään siinä muiden kanssa. Tämä edellyttää sekä teoreettisen että käytännöllisen tiedon opiskelemista.

Opistolla pyritään kaikkien kohtelemiseen inhimillisesti kultaisen säännön ”tee toisille kuten toivoisit itsellesi tehtävän” mukaisesti turvalliset rajat asettaen ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten asema ymmärtäen.

Asioita ratkotaan keskustelevassa hengessä ja luotetaan siihen, että paras oppilaitoskuri muodostuu itsekurista.

Opinnoissa ahkeroiminen on tärkeää. Mutta samalla on oleellista muistaa, että ihminen ei määrity tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja tehokkuuden mittareilla. Ihminen on arvokas, vaikka hän ei täyttäisikään tällaisten mittareiden vaatimuksia.

Opiston koulutuksen laatu muodostuu keskeisesti yllä mainittujen arvojen etsivästä seuraamisesta ja vaativien opinnollisten tavoitteiden sekä ihmisarvon yhteensovittamisesta kokonaisvaltaisessa kasvatus- ja sivistystoiminnassa.

Opisto toteuttaa kestävän kehityksen periaatetta energiatuotannossaan sekä kouluruokailussa lähiruoan merkityksessä. Se pyrkii säästäväisiin ja kestäviin hankintoihin.
Opisto harjoittaa luonnon arvon esille tuovaa sivistys- ja kasvatustoimintaa esimerkiksi leirikoulujen ja liikuntapäivien muodossa.

Opisto toteuttaa elinikäisen oppimisen ajatusta pedagogisesti tulkiten: ihmisellä on koko elämänsä ajan mahdollisuus harjoittaa todellisuuden käsittämiseksi ja siinä muiden kanssa elämiseksi tarvitsemiaan teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja. Opisto varoo sotkemasta elinikäisen oppimisen ajatusta teollisen tuotantoprosessin lyhytkestoisuuden pohjalta kasvaneeseen samannimiseen aatteeseen.


Petri Järveläinen
rehtori